Condicions de venda

TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regeix la contractació de serveis a través de la pàgina web paresiaubia.com, propietat de PARES I AUBIA ASSESSORS D'EMPRESA S.L. sota la marca comercial de PARES I AUBIA.

L’acceptació d’aquest document comporta que el Client:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.

 • És una persona amb prou capacitat per contractar.

 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tenen un període de validesa indefinit i s’apliquen a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web de PARES I AUBIA.

El contingut d’aquests termes i condicions de contractació, així com qualsevol informació continguda en aquesta pàgina web, està subjecte a canvis i actualitzacions sense previ avís. Aquestes modificacions entren en vigor així que l’actualització dels termes i condicions es publiqui a la nostra pàgina web. El Client/Alumne se sotmet als termes i condicions vigents en registrar-se o efectuar compres des de la pàgina web.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats pel Client és PARES I AUBIA ASSESSORS D'EMPRESA S.L., d’ara endavant, PARES I AUBIA, amb domicili social a Bisbe Palau, 25 - Baixos 43800 Valls (Tarragona), NIF B43970417, telèfon 977 600 750 i correu electrònic info@paresiaubia.com.

I d’una altra, el Client, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a PARES I AUBIA.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre PARES I AUBIA i el Client en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega d’un servei concret a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a la pàgina web.

Definicions

En el marc d’aquests termes i condicions, així com a la pàgina web PARES I AUBIA, les següents paraules es defineixen d’aquesta manera:

 • Client: La part contractant amb PARES I AUBIA. El Client pot ser tant una persona física, adult i major de 18 anys, com una persona jurídica.

 • Alumne: Persona física designada pel Client a PARES I AUBIA com a beneficiari dels cursos online de PARES I AUBIA. L’alumne pot ser el propi Client si és major d’edat.

 • Lloc Web: plataforma d’aprenentatge virtual disponible per al Client/Alumne per PARES I AUBIA, en el marc d’aquests termes i condicions. La URL dedicada a aquesta pàgina web és la següent: https://paresiaubia.com/ca/formacio. Aquest lloc web és propietat de PARES I AUBIA ASSESSORS D'EMPRESA S.L., (inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2486, Foli 118, Secció 8, Full T 40140, Inscripció 1ª) i localitzada a Bisbe Palau, 25 Baixos - 43800 Valls (Tarragona).

 • Formació: eina d’aprenentatge a distància subministrada a l’alumne per PARES I AUBIA.

Procediment de contractació

El Client, per poder accedir als serveis que ofereix PARES I AUBIA i formalitzar el contracte, s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari i marcant la casella «Acceptar» situada al final de la pàgina corresponent. Per això, el Client ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li sol·liciten, les quals es tractaran de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents de protecció de dades que es detallen en l’apartat 13 d’aquest document, Política de Privacitat.

El Client/Alumne ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar PARES I AUBIA de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 • Clàusules generals de contractació.

 • Enviament de comandes.

 • Dret de desistiment.

 • Reclamacions.

 • Força major.

 • Competència.

 • Obligacions i responsabilitat de PARES I AUBIA

 • Obligacions i responsabilitat del client

 • Validació de la formació

 • Disposicions financeres

 • Publicitat

 • Propietat intel·lectual

 • Protecció de dades personals

 • Dissociació

 • Suspensió o rescissió del contracte

 • Llei aplicable i jurisdicció.

 • CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’accés al servei suposa l’acceptació per part del Client/Alumne de totes aquestes condicions legals. Qualsevol condició que no sigui expressament acceptada per endavant i per escrit per PARES I AUBIA resta inapel·lable respecte a PARES I AUBIA, independentment de quan o en quin moment particular es pugui haver conegut o efectuat una significació comercial per a la part.

Tots els paràgrafs que componen aquest contracte tenen rellevància inclús si no són aplicables, no és possible interpretar de forma selectiva o oposar-se a una clàusula sense suscitar una renúncia per part de PARES I AUBIA tenint en compte les clàusules condicionals que constitueixen l’acord mencionat a continuació (condicions nul·les i sense efecte).

 • ENVIAMENT DE COMANDES

PARES I AUBIA no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats s’utilitzen o es descarreguen directament des de la pàgina web, PARES I AUBIA informarà prèviament el Client/Alumne sobre el procediment que ha de seguir per al seu ús o descàrrega.

 • DRET DE DESISTIMENT

El Client/Alumne té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deficiències o defectes que presenti el servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

Si el Client/Alumne és una persona física i, de conformitat amb la Regulació 6 de les Comunitats Europees (Protecció dels Consumidors en relació amb els Contractes Subscrits per Mitjans de Comunicació a Distància) i la Regulació 2001, el client és beneficia d’un termini de 14 dies feiners per cancel·lar el contracte efectuat per aquest mitjà a distància, sense donar una raó, i, si el Client/Alumne fa ús d’aquest dret de cancel·lació, ell o ella no incorrerà en cap càrrec o sanció. Sens perjudici d’aquesta disposició, el termini de 14 dies començarà a comptar el dia en què el Client/Alumne accepti aquests termes i condicions.

Tret que hi hagi un acord entre PARES I AUBIA i el Client que estableixi el contrari, el client no podrà exercir el dret de revocació al qual es refereix aquest paràgraf, un cop la formació adquirida hagi començat.

PARES I AUBIA recorda que aquest dret no s’aplica a la persona jurídica.

 • RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que el Client/Alumne consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: PARES I AUBIA ASSESSORS D'EMPRESA S.L., Bisbe Palau, 25 - Baixos 43800 Valls (Tarragona)

Telèfon: 977 600 750

Mail: info@paresiaubia.com

En cas de reclamació o disputa de qualsevol naturalesa, PARES I AUBIA i el Client/Alumne es comprometen a intentar resoldre la queixa o el conflicte de manera amistosa.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre el Client/Alumne i PARES I AUBIA, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • FORÇA MAJOR

PARES I AUBIA no es fa responsable de cap incompliment causat per circumstàncies imprevistes o per causes fora del control de PARES I AUBIA, incloent però no limitat als casos de força major, disturbis, embargament, actes d’autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o mancança de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d’obra o materials.

En cas de demora, PARES I AUBIA pot ser excusada de les prestacions, en la mesura en què es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

 • COMPETÈNCIA

Resta prohibit per al Client/Alumne cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

El Client/Alumne declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

 • OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE PARES I AUBIA

 • Continuïtat i consistència del servei

PARES I AUBIA accepta expressament proporcionar tots els seus recursos per a l’entrega, disponibilitat i la prestació de serveis en general, i en aquest document, es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

PARES I AUBIA es compromet a actuar amb tanta diligència i atenció com sigui possible, i a procedir per subministrar un servei de qualitat en conformitat amb les pràctiques generalment reconegudes, excepte en l’hipotètic cas que se suspengui el servei, en virtut de les instruccions especials exigides.

En conseqüència, PARES I AUBIA està obligada per contracte a oferir accés diari (24/24) i setmanal (7/7), i condicionada a ser capaç de garantir els seus serveis tenint en compte les condicions de subministrament (subsegüent rendiment de la xarxa).

PARES I AUBIA es reserva el dret d’interrompre el servei a través del seu servidor, per tal de dur a terme el manteniment essencial, per millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altre motiu operacional en relació amb el manteniment.

PARES I AUBIA, sense afectar cap dels seus drets i responsabilitats, es compromet a informar el Client/Alumne, dins d’un espai de temps raonable, de la data en què pretengui dur a terme el manteniment, per tal que el Client/Alumne es pugui organitzar.

El Client/Alumne reconeix que pot ser que la formació no estigui disponible en cas que aquest no pugui accedir a Internet o a aquest lloc web. PARES I AUBIA no és responsable del fet que el client no pugui accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies.

En particular, és el Client/Alumne qui ha de mantenir la seva protecció contra virus, així com la versió del seu navegador. PARES I AUBIA no és responsable de cap virus que es transmeti a través del seu lloc web.

De la mateixa manera, PARES I AUBIA s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés no autoritzat als sistemes informàtics, o del saqueig de qualsevol dada com a resultat d’aquest accés. Això no obstant, PARES I AUBIA aplica els mitjans apropiats per prevenir les intrusions il·legals. PARES I AUBIA no serà responsable en cap cas dels danys i perjudicis amb els quals se’l relacioni, com ara pèrdua d’explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de valor, danys o despeses.

 • Qualitat del Servei

PARES I AUBIA es compromet a exercir la seva oferta amb la diligència i cura degudes, tot subministrant un servei de qualitat, de conformitat amb les pràctiques normals de l’àmbit, subjectes a la interrupció dels serveis sol·licitats explícitament si així ho demanen les autoritats administratives.

Si la formació establerta per part del Client/Alumne se suspèn arran de la decisió d’una autoritat competent, PARES I AUBIA reembossarà al Client o li oferirà un crèdit vàlid per un any, igual a l’import d’aquesta oferta formativa.

Les Parts acorden que PARES I AUBIA té el dret de modificar els serveis sense previ avís.

 • Serveis postvenda

PARES I AUBIA es compromet a ajudar al Client en què calgui pel que fa a la formació adquirida online. El client pot contactar amb PARES I AUBIA per a qualsevol sol·licitud relacionada amb la formació a: info@paresiaubia.com.

 • No utilització prolongada del lloc web

PARES I AUBIA es reserva el dret d’eliminar la informació relativa al Client, en cas de no utilització prolongada d’aquests serveis, corresponent a un període superior a 40 dies.

 • OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT

 • Introducció

El Client/Alumne accepta de manera expressa que ha verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l’oferta de serveis i reconeix plenament que ha rebut tota la informació i l’assessorament necessaris per part de PARES I AUBIA, perquè aquest acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i certesa vinculant.

El Client es compromet a verificar la identitat de l’alumne, abans de designar-lo a PARES I AUBIA.

El Client garanteix que actuarà dins la seva exclusiva responsabilitat si l’accés al servei no es duu a terme de conformitat amb el que es consideren actes raonables d’ús per part de l’Alumne, que estigui en disposició del seu accés i contrasenya i que no respecti la guia general i les instruccions per a l’ús correcte, inicialment subministrat per PARES I AUBIA.

El Client, si es compleixen les condicions, haurà d’informar l’alumne sobre aquests termes, i serà responsable pel que fa a aquest assumpte.

Les parts pertinents al contracte també reconeixen que PARES I AUBIA és capaç de modificar amb total transparència la prestació del servei sense necessitat d’efectuar cap tràmit de comunicació prèvia, que no sigui per informar el Client/Alumne que s’adaptarà el nivell de prestació de serveis ja subministrats.

El Client/Alumne reconeix que està informat de les disposicions dels reglaments relatius a la seguretat (protecció o seguretat física) i la seguretat operacional. El Client/Alumne serà l’únic responsable de les conseqüències de l’incompliment d’aquestes normes i aquests termes.

 • Desenvolupament de la formació

El Client/Alumne es compromet a comprovar prèviament que té les condicions necessàries per assistir a la formació. L’accés a la plataforma es fa directament des d’un ordinador connectat a Internet. PARES I AUBIA no es fa responsable en cas d’absència o deficiència d’aquesta connexió.

El Client/Alumne rebrà les seves dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya) per part de PARES I AUBIA. L’accés a la formació en línia, atorgat per PARES I AUBIA, és estrictament privat. La transmissió de les dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya) a un tercer està estrictament prohibit. El Client/Alumne accepta que no ha de donar, en cap circumstància, ja sigui de manera gratuïta o per una tarifa, l’accés a tercers, sigui quin sigui el mitjà. Si el client és una empresa i si l’alumne deixa l’empresa, el client es compromet a desactivar el seu compte, o a posar-se en contacte amb PARES I AUBIA per eliminar perfils obsolets.

El Client/Alumne accepta que seguirà la capacitació amb diligència. Com a part de l’avaluació, per tal de completar la formació, el Client/Alumne accepta de manera expressa que no es beneficia de cap ajut o assistència de qualsevol altra persona. De la mateixa manera, PARES I AUBIA demana a cada Client/Alumne que es comprometi amb aquest fet abans de cada tasca.

 • Responsabilitat del Client envers el Client/Alumne

El Client, en crear un perfil de Client/Alumne al lloc web, es compromet de manera expressa a pagar qualsevol registre iniciat pel Client/Alumne designat.

 • VALIDACIÓ DE LA FORMACIÓ

La formació es valida quan l’estudiant ha superat totes les avaluacions que se li presenten durant el curs. En aquest cas, s’enviarà al Client/Alumne un diploma de validació dels coneixements adquirits.

 • DISPOSICIONS FINANCERES

 • Preus i facturació

PARES I AUBIA es compromet a mostrar els preus dels cursos de la manera més transparent. Els preus aplicables són els que es mostren al lloc web en el moment de l’ordre o comanda. Els preus s’expressen en euros i no inclouen impostos. Es poden modificar en qualsevol moment sense previ avís.

Totes les comandes s’efectuen en euros i es paguen en euros. El client és l’únic responsable del pagament de les factures en nom seu. La totalitat de la formació es paga a l’inici del curs adquirit.

 • Forma de pagament

Pel que fa al pagament de cursos, el client només pot pagar amb la seva targeta bancària. Tots els pagaments s’han de fer alhora i en el moment de la compra del curs. Les targetes bancàries acceptades són VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS. El Client garanteix a PARES I AUBIA que té tots els drets per utilitzar aquesta forma de pagament en validar la comanda. El client reconeix que, en omplir la informació de pagament en els camps apropiats, proporciona aquestes dades amb la total acceptació per efectuar aquest pagament a PARES I AUBIA, per tota la quantitat adequada.

En adquirir la formació al lloc web, es redirigeix el Client/Alumne a l’entitat encarregada de la passarel·la de pagament

....................................... En aquesta etapa, es demanarà al Client/Alumne que ompli els camps corresponents amb el seu número de targeta bancària, data de caducitat i número de control. Les diverses etapes del procés de pagament estan totalment encriptades i protegides. La informació relacionada amb la comanda i el número de targeta no circulen per Internet sense xifrar. El número de targeta no s’imprimeix als documents, factures, rebuts de targetes de crèdit o altres comprovants. A més, PARES I AUBIA no accedeix mai a la informació de pagament del Client/Alumne. La passarel·la de pagament no guarda els números de targetes un cop s’ha transmès l’operació de pagament a PARES I AUBIA.

 • Procés de comandes i validació

La inscripció només es pot fer en línia a través del lloc web. La inscripció a la formació per part del client constitueix un acte d’acceptació irrevocable d’aquestes condicions, i només es pot impugnar en casos limitats previstos en aquest contracte de conformitat. En conseqüència, en cap cas PARES I AUBIA pot ser considerada responsable de la no execució o mala execució dels serveis contractats, a causa de l’entrada de les dades del client particular.

 • Acusament de recepció

El rebut s’envia al client així que la comanda és processada. És una prova legalment vinculant de la comanda quan es combina amb la factura original.

 • Prova

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis de PARES I AUBIA o l’ús del Client/Alumne del lloc web, la informació guardada al dispositiu de pagament electrònic, i en el marc de la recollida automàtica d’informació per PARES I AUBIA, es podria fer servir com a evidència entre totes dues parts.

 • PUBLICITAT

PARES I AUBIA podria, en determinades circumstàncies, utilitzar per a publicitat documentació comercial impresa resultant de publicacions especialitzades o fires comercials. PARES I AUBIA podria fer servir el nom del Client/Alumne i/o la seva opinió per a finalitats publicitàries, però això només es podria validar amb l’autorització expressa del client.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Resta prohibit per al Client/Alumne, en qualsevol circumstància, transferir, canviar i intercanviar els drets de llicència i les obligacions que incideixen en aquest contracte, tret que la forma i el contingut pugui ser alterats amb la condició que els canvis s’hagin acordat prèviament per escrit per part de PARES I AUBIA. Això no obstant, s’exclou expressament en aquest contracte —o termes i condicions de venda— tota transferència de propietat des de PARES I AUBIA vers el Client/Alumne.

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS)

PARES I AUBIA ASSESSORS D'EMPRESA S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals del Client/Alumne i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

Finalitat del tractament

Subministrament de formació a distància mitjançant la plataforma PARES I AUBIA.

Tractament de dades

A més de les dades recopilades en el formulari d’alta, el sistema podrà registrar altres dades que permetran oferir al Client/Alumne eines importants per oferir un servei de qualitat, com ara les dades d’inici de sessió, temps de connexió dels alumnes, etc.

PARES I AUBIA utilitza un sistema de pagament segur per protegir la informació de pagament del Client/Alumne i garanteix que mai no recopila ni accedeix a la informació de pagament.

Operacions previstes de tractament

 • Enviaments d’avisos importants, com la comunicació sobre les compres i canvis en els termes, condicions i polítiques de PARES I AUBIA. Degut a que aquesta informació és imprescindible per a la seva interacció amb PARES I AUBIA, el Client/Alumne no pot optar per no rebre aquestes comunicacions.

 • Remesa de comunicacions comercials relacionades amb nous cursos i novetats per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials.

 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició efectuada pel Client/Alumne a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

 • Efectuar estudis estadístics.

 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades

Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Comunicació de les dades

No s’han de revelar dades personals a tercers com a destinataris, excepte si és imprescindible per llei, processos legals, litigis i/o sol·licituds d’autoritats públiques i governamentals dins o fora del seu país de residència, seguretat nacional o altres temes d’importància pública.

Drets que té el Client/Alumne

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament efectuat fins aquest moment.

 • Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.

 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els drets

 • Adreça postal: PARES I AUBIA ASSESSORS D'EMPRESA S.L.. Bisbe Palau , 25 Baixos - 43800 Valls (Tarragona).

 • Adreça electrònica: info@paresiaubia.com

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada pel Client/Alumne

El Client/Alumne garanteix que les dades personals facilitades a PARES I AUBIA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes dades. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, PARES I AUBIA està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, per les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb el Client/Alumne i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

PARES I AUBIA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR, per tal de protegir els drets i llibertats dels Clients/Alumnes, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

PARES I AUBIA utilitza la tecnologia actual estàndard per mantenir la confidencialitat i protegir la informació personal del Client/Alumne i ha pres les precaucions degudes per salvaguardar la informació contra pèrdua, robatori i ús indegut, així com contra l’accés i divulgació no autoritzats.

PARES I AUBIA està sotmesa a avaluacions periòdiques de seguretat amb la finalitat de millorar la seva seguretat. Això no obstant, no pot garantir que la informació del Client/Alumne es mantingui a resguard d’accessos no autoritzats. Com a resultat, PARES I AUBIA no serà responsable o legalment responsable de cap pèrdua de la privacitat, revelació d’informació, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquesta intrusió.

Actualitzacions de la Política de Privacitat

PARES I AUBIA pot actualitzar la seva Política de Privacitat quan li calgui. Quan PARES I AUBIA canviï la seva política de privacitat significativament, es publicarà un avís al lloc web, juntament amb la seva actualització.

 • DISSOCIACIÓ

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 • SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

PARES I AUBIA podrà, sense previ avís, suspendre o interrompre l’accés del Client/Alumne als seus serveis i a la formació, totalment o parcialment, per qualsevol raó vàlida, incloent, sense limitacions, quan:

 • El Client/Alumne no compleixi o segueixi alguna de les obligacions que estableix aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

 • Si per qualsevol raó PARES I AUBIA suspèn o cancel·la el servei o no pot proporcionar un Servei (o qualsevol part d’aquest) per al Client/Alumne.

 • Quan PARES I AUBIA exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de PARES I AUBIA.

 • LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. PARES I AUBIA i el Client/Alumne acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili del Client/Alumne.