ASSESSORIA OPERATIVA

Departament

Laboral

Solucions a problemes amb anticipació i planificació. Auditoria laboral. Experiència en adopció de mesures i solucions en situacions de crisi, Ero’snegociacions directes amb treballadors i suport a l’empresari en la gestió de les decisions amb treballadors. Representació en inspeccions i judicis. Direcció externa de RRHH.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Laboral

Departament

Fiscal

Minimitzar l’impacte fiscal. Dotar a les empreses dels mitjans per a la presa de decisions. Visites periòdiques a l’empresa, seguiment  econòmic, financer i fiscal, control de l’acompliment de pressupostos, desviacions i ratios. Confecció d’informes i acompanyament en negociacions.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Fiscal

Departament

Jurídic

Assessorament i confecció de documents. Tramitació notarial i registral. Actuacions lletrades en dret civil, mercantil, administratiu i penal. Procediments contra morosos. Dret de família i successions.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Jurídic

Departament

Assegurances

Treballem com a Auxiliars Externs de la correduria d'assegurances EUROSEGURIBER. Assegurances per a particulars i empreses.Programa de reordenació i optimització de les assegurances, servei PROA,sense cost. Recollida de documentació, estudi i anàlisi comparatiu amb diferentes companyies i redacció d'informe de millora.

Treballem amb les asseguradores de major solvència dins el sector

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Assegurances

Departament

LOPD

NOU REGLAMENT EUROPEU ( RGPD)

El proper 25 de maig comença aplicar-se la nova normativa europea sobre protecció de dades, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD- UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, que substitueix l'actual LOPD. Aquest reglament és d'aplicació directa i obligatòria en tota la Unió Europea i introdueix canvis en la manera de gestionar les dades personals que totes les empreses han de conèixer i aplicar per evitar sancions.

L'objectiu d'aquesta normativa és harmonitzar la legislació sobre protecció de dades a nivell europeu.

Des del departament de LOPD ( RGPD), podem ajudar-te en l’aplicació de la normativa analitzant el tractament de dades personals en la teva empresa i informant-te de les obligacions i precaucions que has de tenir en compte.

Publicada la llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció da dades personals i garantía dels drets digitals LOPDGDD- Demani' ns més informació

CONÈIXER EL DEPARTAMENT LOPD

Departament

Ajuts i Subvencions

Us oferim informació puntual sobre ajuts i subvencions provinents de les diferents administracions públiques i d'interés empresarial, amb el corresponent assessorament previ, tramitació, presentació, seguiment i justificació dels expedients. Així com assessorament i tramitació en licitacions, Registre de Patents i Marques, Tramitació de certificats oficials, inscripció i renovació en registres oficials (RELI, Classificació empresarial).

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Ajuts i Subvencions

QUÈ EN PENSEN ELS NOSTRES CLIENTS?

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vitae risus ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vitae risus ligula. Lorem ipsum dolor sit amet.

    NOM I COGNOMS - CÀRREC I EMPRESA