PROFESSIONALS

Raquel Argüello Fernández

Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats i gestió dels procediments de conciliacions bancàries.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Confecció de declaracions de la Renda.

Confecció i presentació d'impostos de societats.

Confecció i legalització de llibres oficials i comptes anuals de societats.

Control dels comptes i tancaments de societats.

Gestions AEAT- Agencia Estatal Administració Tributaria.

Gestions ATC - Agencia Tributaria Catalunya.

Gestions de Tributs d’Ajuntaments i Altres organismes de gestió tributària.

Gestions Registre Mercantil i de Béns Mobles, Registre de la Propietat.

Gestions Notaria.

ESTUDIS

Graduada en comptabilitat i finances, UAB Universitat Autònoma de Barcelona.

Tècnica Superior en Administració i Finances, IES Escola del Treball, Barcelona.

Batxillerat ciencies socials, Escola St. Josep Teresianes, Barcelona.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Seminaris anuals sobre novetats fiscals.

ALTRES

Recolzament al Departament d'Administració.