Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Subvencions 2019 foment de sol·licituds de Patents i Models d'utilitat Espanyols

Termini sol·licituds: un mes a partir 10-08-2019 Tramitació íntegrament per via electrònica.

Objecte: 1 programa:

-Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques: Dirigit a estimular la protecció nacional de la tecnologia mitjançant patents o models d'utilitat amb la finalitat de millorar la competitivitat de les petites i mitges empreses, així com de les persones físiques, aquestes ajudes es concentren a subvencionar les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols que comporten el pagament d'una taxa.

Queden per tant excloses sol·licituds que no hagin abonat una taxa a causa d'un ajornament, a una exempció, o que havent abonat una taxa, aquesta hagi estat retornada. Aquestes sol·licituds podran acollir-se a subvenció en la convocatòria immediatament següent al pagament efectiu d'aquestes taxes.

Beneficiaris: persona amb domicili a Espanya que hagi realitzat directament o a través d'un representant tercer l'activitat objecte de la subvenció, sempre que, sent el titular de la sol·licitud de patent o model d'utilitat espanyol, reuneixi un dels següents requisits:

a) Sigui una persona física.

b) Sigui considerat petita o mitja empresa (PIME).

Els treballadors autònoms es consideraran PIME a l'efecte d'aquesta subvenció.

Conceptes i quanties:

a) La sol·licitud d'un model d'utilitat espanyol.

b) La realització de l'informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) per als models d'utilitat.

c) La sol·licitud d'una patent espanyola

d) La realització de l'informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) per a les sol·licituds de patents espanyoles.

i) La realització de l'examen substantiu per a les sol·licituds de patents espanyoles.

-S'entendran realitzades les activitats subvencionables quan s'hagi publicat en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de l'OEPM la sol·licitud de model d'utilitat espanyol, la sol·licitud de patent espanyola, l'informe sobre l'Estat de la Tècnica, de la sol·licitud de patent espanyola i la finalització d'examen substantiu, respectivament, sempre que suposin el pagament d'una taxa. En el cas de l'informe sobre l'estat de la Tècnica d'un model d'utilitat, s'entendrà realitzada l'activitat quan s'hagi donat trasllat del mateix al sol·licitant.

-La subvenció no podrà superar el 90 % dels imports assenyalats en l'annex I.

-L'import màxim individualitzat de les ajudes concedides serà de 65.000 € per a cadascun dels sol·licitants en aquesta convocatòria.

-Les activitats objecte de subvenció són aquelles sol·licituds de patent o de models d'utilitat, exàmens substantius i Informes sobre l'Estat de la Tècnica de sol·licituds de patents que hagin estat publicats en el BOPI, durant els anys 2016, 2017 i 2018, també els Informes sobre l'Estat de la Tècnica de models d'utilitat pels quals s'hagi donat trasllat del mateix al sol·licitant en aquest mateix període, sempre que no hagin rebut subvenció en les convocatòries anteriors d'aquestes ajudes.

Per a més informació, estem com sempre a la seva disposició

Departament Ajuts i Subvencions