Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Permisos eleccions novembre 2019

 

novembre 2019

 

Degut a que les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat convocades pel dia 10 de novembre del 2019, heu de tenir en compte que els treballadors poden gaudir dels següents permisos retribuïts i no recuperables:

Permís retribuït per exercir el dret a vot a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin de descans setmanal:

Les empreses han de concedir als treballadors que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin de descans setmanal, un permís retribuït màxim de quatre hores dins la jornada laboral d’acord amb la següent escala:

  • Coincidència de 4 o més hores entre jornada laboral i horari de votació – 4 hores de permís.
  • Coincidència entre 2 i 4 hores - 2 hores de permís.
  • Coincidència menys de 2 hores - No hi ha dret a gaudir del permís.
  • Si el dia de les eleccions és el dia de descans setmanal del treballador, no té dret a gaudir del permís.

Procediment

  • El treballador ha d'avisar a l'empresa.
  • Es potestat de l'empresa decidir el moment en què es pot gaudir  del permís.
  • El treballador ha de presentar el justificant acreditatiu d'haver votat que expedeix la mesa electoral.

Casos especials

  • Treballadors a temps parcial: la durada del permís es reduirà proporcionalment.
  • Treballadors torns de nit: tenen permís en cas de què hi hagi coincidència de mínim 2 hores
  • Treballadors llarga distància: per votar per correu el treballador té dret a un permís laboral retribuït per fer les gestions oportunes

Permisos retribuïts per membres de les meses electorals i interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal:

Els treballadors que acreditin ser membres de la mesa electoral o d'interventors, tenen dret a gaudir de permís retribuït i no recuperable durant del dia de les eleccions i,  les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia següent (en el cas de treballadors que el dia de les eleccions sigui el seu dia de descans setmanal, només tindran dret a les cinc hores de la jornada laboral del dia següent).

El torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral i, el dret de reducció en cinc hores de la jornada laboral del dia següent, es pot exercitar en el torn de nit següent de la persona treballadora, sempre i quant el torn s’iniciï el dia immediatament posterior al de les eleccions.

Permisos retribuïts per membres de les meses electorals i  interventors que el dia de les eleccions gaudeixen de descans setmanal:

Els treballadors que acreditin ser membres de la mesa electoral o d'interventors, i que el dia de les eleccions sigui el seu dia de descans setmanal, només tindran dret a les cinc hores de la jornada laboral del dia següent al de la votació.

Permisos retribuïts per apoderats

Els treballadors que acreditin la seva condició d'apoderats el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia, sempre que no sigui el seu dia de descans setmanal.

Si els apoderats haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral tenen dret a sol·licitar i que li sigui concedit el canvi de torn.

Les persones treballadores que el dia abans prestin els seus serveis en torn de nit i siguin membres de la mesa, interventors o apoderats:

Poden sol·licitar i l’empresa els hi ha de concedir un canvi de torn per tal de què la nit anterior a les eleccions puguin descansar.

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

 

 

Departament Laboral

Parés i Aubia

 

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES