Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Accions per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF del 2019

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal del 2019, ens permetem recordar-li algunes  de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació o tributació a l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F.).

 • Realitzar aportacions a un pla de pensions. Les aportacions màximes a plans de previsió socials, amb el màxim  deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 euros/any o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici, independentment de l'edat.
   
 • Realitzar aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, amb el màxim deduïble de 2.500 euros anuals.
   
 • Rescat de plans de pensions. MOLT IMPORTANT !!!

Si va fer aportacions a sistemes de protecció social i el cobrament es en forma de capital, de les aportacions anteriors a 31/12/2006, tenen una reducció del 40%.

Per a jubilacions abans del 2014 el termini es abans del 8 anys següents a la data de jubilació.

 • Per a jubilacions al 2010 o abans, va ser com a màxim el passat 31 de desembre del 2018, tal com vam informar al novembre del 2018.
   
 • Per a jubilacions al 2011, com a màxim serà el 31 de desembre del 2019, ja que després es perdrà la reducció.
   
 • Per a jubilacions entre el 2012 i 2014 el termini es abans dels 8 anys següents a la data de jubilació (jubilacions al 2012 com a màxim serà el 31/12/2020, al 2013 el 31/12/2021 i al 2014 el 31/12/2022).

Per a jubilacions a partir del 2014, el termini es abans dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim, ja que després es perdrà la reducció.

 • Les jubilacions al 2015 i 2016, va ser com a màxim el passat 31 de desembre 2017 i del 2018 respectivament, tal com vam informar al novembre del 2017 i 2018.
   
 • Les jubilacions al 2017,  com a màxim serà el 31 de desembre del 2019, ja que després es perdrà la reducció.
   
 • Les jubilacions al 2018, com a màxim el 31/12/2020, les jubilacions d’aquest 2019 el 31/12/2021, ... ).

També, només es podrà aplicar la reducció una vegada per pla de pensions, i si es fan varis rescats en diferents anys, només es podrà aplicar la reducció el primer any.

 • Realitzar una amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040,00 euros anuals.Si es te dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, i l’adquisició va ser abans del 01/01/2013 i es va aplicar deducció en Renda del 2012 o anteriors.
   
 • Si és propietari i té llogat un pis recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del 60% del rendiment net obtingut independentment de qui sigui l’arrendatari.
   
 • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.
   
 • ​Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
   
 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d'utilitat pública. Així com les quotes sindicals, quotes de col·legis professionals o aportacions a partits polítics també compten amb deduccions.

És per això que recomanem que ens consulti, també, si té pensament de fer alguna operació important, abans de que acabi aquest any, o que pugui tindre implicacions fiscals, com per exemple:

 • Compra-Venda de: Immobles, plusvàlues, valors, accions, fons inversió, ....
   
 • Hipoteques: Constitució, cancel·lació, clàusules terra, despeses, ...
   
 • Arrendaments de propietats: Locals comercials, pisos, cases, arrendament turístic, ...
   
 • Plans de Pensions: Viabilitat fiscal, aportacions, rescats, rentes vitalícies, ...
   
 • Activitats Econòmiques empresarials, professionals o agràries: Inici, ampliació, cessament, ...
   
 • Herències, donacions, subvencions, ajudes, assegurances, ...
   

Aprofiti els nostres serveis, i si es dona alguna d’aquestes circumstancies, demani’ns una hora de consulta fiscal per poder fer-li un bon estudi i planificació, pot estalviar-se molts diners.
 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.
Departament Fiscal

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS