Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Documentació tancament societats exercici 2018

A l’objecte de tancar l’exercici comptable de la vostra empresa, i preparar una propera entrevista pel tancament i càlcul de l’impost de societats, per a posterior preparació i presentació de l’impost i els comptes anuals, preguem ens feu arribar abans del dia 15 de març, la següent informació/documentació:

 (*) Balanç de comprovació (sumes i saldos) a nivell 3 ó 4 i a màxim dígits

 (*) Balanç de Situació.

 (*) Compte de Pèrdues i Guanys.

(*) Tots a data 31 de Desembre  en format Excel (.xlsx)

 Còpia de contractes de Leasing i quadres d’amortitzacions comptables practicades.

 Extracte de comptes de major següents:

 • Comptes Actiu 473, 474, 4740, 4742, 4745, 4752
 • Comptes Passiu 129,121, 479
 • Comptes Impostos 630, 6301, 633 i 638
 • Comptes relacionades amb despeses i ingressos mediambientals (recollida residus, ...)
 • Comptes de despeses no deduïbles fiscalment, si s’han produït durant l’exercici.

 Certificats de Donacions a entitats sense ànim de lucre (Fundació TV3, UNICEF, etc.)

 Certificats de dividends cobrats d’altres societats mercantils, de retencions practicades per entitats bancaries i certificats de retencions per ser propietaris d’immobles urbans llogats.

 Còpia de factures o contractes de les inversions o despeses realitzades durant l’exercici de:

 • Investigació científica i innovació tecnològica.
 • Creació d’ocupació (Treballadors Minusvàlids)
 • Operacions vinculades entre socis o administradors i societat. (Tipus operació i imports)

 Còpia de factures o contractes de vendes d’immobilitzat realitzades durant l’exercici.

 Retribucions salarials brutes dels administradors o membres del consell d’administració. (Aportar còpia del Mod. 190 del exercici a tancar) si no han estat gestionades per la nostra assessoria.

 Evolució, si n’hi ha, dels préstecs entre socis/societat, durant el exercici.

 Còpia de les escriptures atorgades a nom de la societat durant l’exercici, per qualsevol concepte (modificacions societàries, canvi de domicili, nomenament càrrecs, etc.) si no han estat gestionades per la nostra assessoria.

 Si la societat te deutes amb tercers, de durada superior a 5 anys, quadre amb creditors, import del deute a data de tancament de l’exercici i durada del deute.

L’entrevista corresponent es voldria realitzar a partir d’aquest mes, fins a màxim el 15 d’Abril, recordant-los que a data 30 d’abril els llibres comptables han d’estar presentats al registre mercantil.

Una vegada feta l’entrevista, calcularem i us facilitarem l’assentament de l’impost de societats, perquè ho comptabilitzeu.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

LEGALITZACIÓ LLIBRES AL REGISTRE MERCANTIL

 • IMPORTANT Una vegada comptabilitzat l’assentament de l’Impost tindreu que llistar i enviar-nos en FORMAT ELECTRÒNIC, NO PAPER (Excel o Pdf) els següents fitxers, per procedir a la legalització dels llibres al Registre Mercantil, (abans de data 30 d’abril):
 1. LLIBRE BALANÇ INVENTARI (INV_CUEN_001) document XLSX o PDF que contindrà:
 1. BALANÇ INVENTARI                                          (INVENTAR)
 2. BALANÇ SUMES I SALDOS TRIMESTRALS    (BAL_SUMS)
 3. PERDUES I GUANYS                                         (PER_GAN)
 4. BALANÇ DE SITUACIÓ                                      (BALANCES)
 1. DIARI OFICIAL (DIARIO) document XLSX o PDF que contindrà:
 • Apertura - Diari d’Apertura
 • General - Diari General
 • Regularització - Diari Regularització
 • Tancament - diari de Tancament
 1. LLIBRE ACTAS    (ACTASCON) document XLSX o PDF que contindrà:
 • Totes les Actes que recullin els acords adoptats en les juntes generals, especials i òrgans d’administració en la societat durant l’exercici.

______________________________________________________________________________________

IMPOST SOCIETATS (I.S. Mod.200) i COMPTES ANUALS  (CCAA)

 • IMPORTANT També una vegada comptabilitzat l’assentament de l’Impost tindreu que enviar-nos en FORMAT ELECTRÒNIC, NO PAPER (Excel) els següents fitxers, per procedir a la confecció i presentació del Impost de Societat i els Comptes Anuals :

 (*) Balanç de comprovació (sumes i saldos) a nivell 3 dígits i amb saldo inicial, Debe període, Haber període i Saldo Final.

 (*) Balanç de Situació.

 (*) Compte de Pèrdues i Guanys.

(*) Tots a data 31 de Desembre,  en format Excel (.xlsx) i després de comptabilitzar l’assentament del Impost.

______________________________________________________________________________________

(Adjunt, també, li enviem, com a guia, un petit “check list” molt resumit, de comptes i grups a revisar abans de donar l’exercici per tancat i enviar-nos la informació).

Departament Fiscal

 

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS