Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

PERSONES TREBALLADORES AL SERVEI DE LA LLAR: MILLORA DE CONDICIONS LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL

El passat dia 8 de setembre, va sortir publicat el Reial decret llei 16/2022 de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, es a dir el el 9 de setembre de 2022, i que serà aplicable ja als contractes vigents a partir d'aquesta data, amb algunes excepcions.

Aquestes són les principals novetats:

En la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar:

Contracte de Treball:

Llevat de prova en contra i  en defecte de pacte escrit, el contracte de treball es presumirà concertar per temps indefinit i a jornada completa, sigui quina sigui la durada del mateix, i la forma s'ajustarà al que preveu l'Estatut dels Treballadors.

Extincio de la relació laboral:

La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar podrà extingirse per les causes establertes a l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors, aplicant la normativa laboral comuna llevat del que resulti incompatible amb les peculiaritats del caràcter especial d'aquesta relació.

Es Suprimeix la possibilitat de què el contracte es pugui extingir per desistiment de l'ocupador i n’estableix de noves:

  • Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.
  • Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.
  • El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

En aquests nous supòsits o causes, la decisió d'extingir el contracte s'ha de comunicar per escrit, amb un preavís mínim de 7 dies, o de 20 dies quan la prestació de serveis hagi superat la durada d'un any.

S’haurà de fer constar de manera clara i inequívoca la voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s'adopta aquesta decisió.

Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a disposició de la persona treballadora una indemnització, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA), en els casos d'insolvència o concurs de l'ocupador, abonarà les indemnitzacions reconegudes a favor dels treballadors per l'extinció de contractes d'acord amb aquestes noves causes, amb el límit màxim de 6 mensualitats, sense que el salari diari base del càlcul, pugui excedir del doble de l'SMI, incloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 

Pel que fa al Sistema Especial per a persones treballadores de la llar del Règim General Seguretat Social:

L'acció protectora comprendrà la corresponent a l’atur.

Es trobaran en situació legal de desocupació per extinció del contracte de treball per les noves causes d’extinció.

La cotització per la contingència d'ATUR i el FOGASA serà obligatòria a partir de l'1 d'octubre de 2022.

Els tipus de cotització per desocupació aplicable entre l'1 d'octubre del 2022 i el 31 de desembre del 2022 serà del 6,05%, del que el 5% serà a càrrec de l'ocupador i l'1,05% a càrrec de la persona treballadora, i el tipus de cotització al fogasa serà de 0,2% a càrrec exclusiu de l'ocupador.

L'aportació empresarial a la cotització per desocupació i fogasa a aquest sistema especial tindrà a una bonificació del 80% que serà finançada pel SEPE i el FOGASA.

L’escala de les retribucions mensuals i de les bases de cotització d’aquest sistema especial la Seguretat Social de l’any 2023 serà:

Tram

Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1.°

Fins 

269,00

   

250,00

2.°

Des de

269,01

Fins

418,00

357,00

3.°

Des de

418,01

Fins

568,00

493,00

4.°

Des de

568,01

Fins

718,00

643,00

5.°

Des de

718,01

Fins

869,00

794,00

6.°

Des de

869,01

Fins

1.017,00

943,00

7.°

Des de

1.017,01

Fins

1.166,669

1.166,70

8.°

Des de

1.166,67

   

Retribució mensual

Tot i això, els intervals de retribucions, així com les bases de cotització, s'actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci l'SMI per a l'any 2023.

 

EN CAS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MENYS DE 60 HORES MENSUALS:

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, les persones treballadores incloses al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del RGSS que prestin serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, no podran sol.licitar directament la seva afiliació, alta, baixa o variacions de dades, es a dir, a partir d’aquesta data seran les persones empleadores qui assumiran les obligacions en matèria d’afiliació i de cotització.

A aquests efectes, les persones ocupadores hauran de comunicar a la TGSS, durant el mes de gener de 2023, les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i en especial les dades bancàries necessàries per al pagament de les cotitzacions, així com l'entitat gestora o, si escau, col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten als efectes de la cobertura de les contingències professionals (mútua), sempre que totes aquestes dades no s'hagin comunicat amb anterioritat.

 

BONIFICACIONS I REDUCCIONS:

A partir de l'1 d'octubre del 2022, les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual una persona treballadora al servei de la llar i la donin d'alta al Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20 % en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Com a alternativa a la reducció anterior, les persones ocupadores que donin d'alta a l'RGSS una persona treballadora al servei de la llar, a partir de l'1 d'abril de 2023, tindran dret, durant tota la situació d'alta en aquest règim, una bonificació del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes establert, quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i les condicions que es fixin reglamentàriament (encara no s’han publicat aquestes condicions).

A partir de l'1 d'abril del 2023 queda derogada la bonificació del 45% en les quotes de la Seguretat Social per contractació de cuidadors en famílies nombroses, i s'estableix un règim transitori per a les bonificacions que s'estiguessin aplicant l'1 d'abril de 2023, que mantindran la vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels cuidadors, i seran incompatibles amb la nova reducció i bonificació alternativa.

 

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts podeu posar-vos en contacte amb el nostre Departament Laboral.