Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Model 145 - Comprovació de dades

                                                   Setembre 2017

 

 

 

COMPROVACIÓ DE  DADES COMUNICADES PEL TREBALLADOR A L’EMPRESA PEL CÀLCUL DE LES RETENCIONS DE L’IRPF A LA NÒMINA

 

Com ja sabeu, els treballadors, han de comunicar, voluntàriament, al "pagador" –empresa, una sèrie de dades personals d'acord amb el model oficial 145 de "comunicació de dades al pagador", que en el seu moment hem fet arribar a tots els treballadors, i que ara donem a signar amb els contractes nous.

 

D'aquestes declaracions, degudament omplertes i signades per treballador i empresa, ens heu de fer arribar una còpia a nosaltres, la de l'empresa, i l'altra se l'ha de quedar el treballador. Nosaltres entrem les dades a l'ordinador per tal de què les retencions d’ IRPF s'apliquin correctament i guardem la còpia de l'empresa.

 

El cas és que pot ser que d'alguns treballadors encara no ens hagi arribat aquesta declaració o que d'altres, que ja les tenim, potser ha sofert modificacions: el cònjuge no treballava i ara s'ha posat a treballar rebent rendes superiors als 1.500 eur/any, o al revés, un fill que convivia amb nosaltres ara ja no hi viu, o s'ha posat a treballar i guanya més de 8.000 eur/any, ha nascut algun fill, es paguen pensions per a aliments o compensatòries pel cònjuge, invalideses, ascendents a càrrec i també si volem fer constar que paguem hipoteca per vivenda habitual, cosa que fa baixar la retenció de la nòmina en aquest últim cas o es té en compte pel càlcul en els altres supòsits.

 

Totes aquestes circumstàncies són les que cal fer constar en l'esmentat document, i en cas de què hi hagi alguna modificació el treballador ho ha de comunicar a l'empresa.

 

Per aquest motiu us fem arribar el model 145 per a cada treballador on consten les dades que a dia d'avui tenim informades, que en cas de no ser correctes o haver-se modificat caldrà que ens el retorneu signat, fent constar la situació correcte el més aviat possible per tal de procedir a la regularització de l’ IRPF d’aquest any. Si són correctes no cal que ens digueu res ni que els treballadors les tornin signades, és merament informatiu.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment restem, com sempre, a la seva disposició.

 

 

Departament Laboral

Pares i Aubia