Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Eleccions al Parlament de Catalunya 14 de febrer de 2021

11/2/2021

Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021

Degut a  les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel dia 14 de febrer del 2021 heu de tenir en compte que els treballadors poden gaudir dels següents permisos:

Permís per a les persones treballadores per a les quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

El dia de les eleccions, 14 de febrer de 2021, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electores i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui amb el següent escalat:

- Si la coincidència entre la jornada laboral i l’horari del col·legis electorals és com a màxim de dues hores, no cal concedir aquest permís.

- Si coincideix més de dues hores i de menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores.

- Si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.

Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable.

S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret al permís.

Determinació del moment d'utilització de les hores

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.

Justificants de votació

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresa pot sol·licitar a les persones treballadores que exhibeixin el justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Als treballadors i treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer de 2021 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

 

Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s'ha de computar com a jornada laboral del dia.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l'empresa un cop es justifiqui l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor, en les mateixes condicions que l’apartat anterior.

Permís per als apoderats per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 14 de febrer de 2021 i de caràcter no recuperable als treballadors i treballadores que acreditin la condició d'apoderats.

Possibilitat de canvi de torn

Si alguna de les persones treballadores membres de la mesa electoral, interventors o apoderats hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, li ha de canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Personal al servei de l'Administració

El personal que presta serveis en l'Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l'Administració general de l'Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades a l'article anterior, d'acord amb les mesures que cada administració estableixi.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral